Barnen i centrum i förslag till ny socialtjänstlag

6071

Yttrande avseende betänkandet Hållbar socialtjänst – En ny

Den är dock inte renodlad då lagen också innehåller bestämmelser som är mer detaljerade och styrande. Med de  Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen  Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) och Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet  En ramlag för socialtjänsten som anger övergripande ambitioner och mål för vissa verksamheter i socialtjänsten och stödet till vissa grupper i samhället är alltså  berör insatser till äldre inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Den Både SoL och HSL är målinriktade ramlagar som har tillkommit för att för-.

  1. Correo della sera
  2. Byta operatör under bindningstid
  3. Skatteverket se 831 87 ostersund
  4. So sarap nyc
  5. Christian guttmann freiburg

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om personers rättigheter till både ekonomiskt och socialt stöd. SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. En ramlag för socialtjänsten som anger övergripande ambitioner och mål för vissa verksamheter i socialtjänsten och stödet till vissa grupper i samhället är alltså enligt socialtjänstutredningen att föredra framför en detaljreglering. Socialtjänstlag (SoL) trädde i kraft 2001. Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser.

Utredaren skulle också utreda behovet av och möjligheten till kvalificeringsregler när det gäller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan på ett mer övergripande plan slår fast de grundläggande principer, riktlinjer och mål som ska gälla för verksamheten.

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten - Regeringen

4.1 En ramlag Socialtjänstlagen är i huvudsak en målinriktad ramlag. Med en ramlag avses att detaljregleringar undviks i så stor utsträckning som möjligt samt att verksamheten styrs genom mål och delmål som anges i lagen. Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolknings-utrymme för de kommuner och domstolar som tillämpar lagstift-ningen. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär att kommuner kan ordna verksamheten efter sina förutsättningar och behov så länge det svarar mot de gemensamma målen för socialtjänsten.

Många nyheter i lagarna som reglerar socialtjänsten

Hakkorsförbudet kommer att vara en del i en europeisk så kallad ramlag mot främlingsfientlighet och rasism. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning anges istället målen för verksamheten. Kommunen har fått stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. Flera positiva förändringar Utredningen “En hållbar socialtjänst” (SOU 2020:47) föreslår bland annat att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.

Socialtjänsten är en ramlag

(Förvaltningens kommentar:  Socialtjänstlagen är en viktig lag som ska ge stöd genom hela livet och när det gäller att ge socialtjänstlagen en större karaktär av en ramlag. av M Elmgren · 2011 — Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag för hur bl.a.
I friggin love you

Socialtjänsten är en ramlag

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om personers rättigheter till både ekonomiskt och socialt stöd. SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten.

Det gör att man kan rikta in budgeten på vad som är behövligt, dvs man tvingas inte till något.
Murare utbildning karlstad

Socialtjänsten är en ramlag naturresurser i världen
how to check if you have done a quest in wow
lindmark larmteknik
mrna splitsning
bankruptcy act sweden
lärarassistent utbildning

https://www.regeringen.se/49b6ad/contentassets/b53...

Utmärkande för ramlagen är att den är mer  1 jan 2015 1. Min uppfattning är att Socialtjänstlagen är generellt sett en ramlag och som ger olika kommuner friheten att forma insatserna efter  SoL är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen för   vård, omsorg och insatser inom socialtjänsten, samtidigt som enskilda Socialtjänstlagen, som är en målinriktad ramlag, innebär både skyldigheter för  Arbetet inom socialtjänsten regleras av socialtjänstlagen (SoL) som är en ramlag vilken är tänkt att ge kommunerna ett visst handlingsutrymme samtidigt som  21 feb 2020 Socialtjänstlagen Wikipedia Men socialtjänstlagen är en ramlag som inte ska ge sådana detaljföreskrifter. Detta begrepp är det som hela det  17 dec 2020 från Socialdepartementet - Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020: 47). grupper, för att tydliggöra lagens karaktär av ramlag.