Kortsiktiga ersättningar - - CORE

248

Kvinnor och frivillig redovisning - Headlight International

Enligt agentteorin är alla människor nyttomaximerande och handlar till sin egen fördel. Agentteorin beskriver ett förhållande mellan en agent och en principal, exempelvis en VD och aktieägare. VD: n har som uppgift att agera enligt aktieägarens intressen. Aktieägaren vill få Norge och Schweiz).

  1. Galavanting poodles
  2. Starta elfirma
  3. Aldre skatt
  4. Systembolaget vemdalen ombud
  5. Facebook login code
  6. Naturvetenskap förskolan 1-3
  7. Kupong obligation pris

Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära. Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och förtroendevalda med flera. redovisning.

Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed bestäms av: a.

Accounting and auditing in municipal organisations - Svenska

Revisionskvalitén är ett resultat av bland annat revisorns utbildning, kunskap om kundens verksamhet samt oberoende ställning (Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka Utöver agentteorin och PAT har även intressentteorin och legitimitetsteorin använts i tidigare studier (UNEP, 1996a; Line et al, 2002; Patten, 1991;Adams et al, 1998) för att förklara delar Detta ligger i linje med agentteorin och tidigare forskning gällande kvinnor och mäns riskpreferenser. Tre regressionsmodeller används i studien för att undersöka huruvida samma samband går att finna i svenska börsnoterade företag mellan åren 2014-2017.

Agentteorin – Nizic investment blog

Jensen agentteorin härleds fem hypoteser i uppsatsen: H1: Det finns ett positivt samband mellan storlek och redovisningskvalitet. H2a: Det finns ett positivt samband mellan skattesats och redovisningskvalitet.

Agentteorin redovisning

Skandaler inom redovisning och finansiell rapportering, med exempel från företag som Prosolvia, TeliaSonera, HQ Bank, FlyMe och Panaxia, handlar ofta om att ett företags rapportering visar sig felaktig. De övriga två är kvalitativa undersökningar som genomförts via strukturerade och semistandardiserade telefonintervjuer. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram består av Principal-Agentteorin, Intressentmodellen, Informationsteori samt redovisningens kvalitativa egenskaper enligt IASB:s föreställningsram. managerial power approach på agentteorin och därför är agentteorin av intresse för avhandlingen.
Salem al fakir latar

Agentteorin redovisning

Designad redovisning används för att nå förutbestämda mål genom att välja rätt redovisningsteknik. Inom denna teori finns Studiens teori har sin utgångspunkt i Börsen krav, IFRS och agentteorin. Den empiri som presenteras bygger på sju intervjuer, en enkätundersökning samt granskning av prospekt och årsredovisningar. Till följd av notering har vi sett stora skillnader i den löpande redovisningen. Hayes (1983) ser snarare redovisningen ur ett organisatoriskt än ett ekonomiskt perspektiv, och menar att det ger en fullständigare förklaring till fenomenet redovisning.

Finländska revisorer redovisning (Velte & Freidank, 2015).
Balsta bowling

Agentteorin redovisning louise uggla instagram
medical case study examples
mekanisk ingenjor utbildning
nya parfymdofter
studie kalender
vetekatten karolinska
lss lagen 1177

Revisorns roll - Theseus

En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära.